Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

SİYER SINAVI İLE İLGİLİ YAPILAN İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SİYER SINAVI İLE İLGİLİ YAPILAN İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerli Peygamber Sevdalıları, Allah Resulü’nün (sav) örnek hayatını bilmek ve anlamak, O’nu evlerin ve hayatın gündeminin merkezine yerleştirmek gayesiyle, bir sınavı daha gerçekleştirdiğimiz için Allah’a hamd ediyoruz. Her geçen yıl büyüyen ve yayılan bir aşk ile, yüce Rabbimizin de inayetiyle bu yıl 75 ilde sınavımızı yapmayı başardık. Peygamber Sevdalıları Platformu olarak emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyor yüce Rabbimizden her daim hayatımıza istikamet vermesini niyaz ediyoruz.

Tüm yarışmacıların kazançlı çıktığı bu sınavın da, bir kısım soruları ve verilen cevap seçenekleri -her sınavda olduğu gibi- bazı itirazları beraberinde getirmiştir. Gönderilen maillerde itiraz konusu edilen sorular ve bu itirazlar neticesinde yaptığımız değerlendirmeler aşağıda toplu bir şekilde verilmiştir. Her kategoride itiraza medar sorular A ve B kitapçıklarındaki sıraları birlikte verilerek komisyonumuz tarafından nihai değişiklikler ve gerekli izahatlar yapılmıştır.

Maksadımızın halisen rıza-yı ilahi oluşunun, kardeşlerimizin gözünde kusurlarımızı örtmesi dileğiyle.
4. KATEGORİ

A-2 / B-45 : Verilen parçada davetin hangi yönünün önemi üzerinde durulduğu sorulmuştur. Mus’ab b. Umeyr’in  İslam’a vakıf olduğu, toplumsal yapı ve psikolojiyi bildiği, kendisini öldürmeye gelen öfkeli ve sert insanları sakinleştirmesi, hikmetle ve tatlı dille insanlara yaklaşması gibi birçok özellik birden düşünüldüğünde en kapsayıcı ifade davetçinin ehil olması olur. Sadece öfkeli insanları sakinleştirmesi kısmına bakarak paragrafta sabrın önemi  vurgulanmıştır denilemez.
A-16 / B-86 : Kitapta tarih olarak Abdullah b. Cahş Seriyyesi için Hicri 2. Yılın Recep ayı, Kıblenin değişmesi için de Hicretin 17. ayı verilmektedir. Abdullah b. Selam’ın Müslüman oluşu için ise tarih verilmemiştir. Verilen her iki tarihin de hicretin ikinci yılı olması nedeniyle sadece kitaptan kesin bir neticeye ulaşmak mümkün gözükmemektedir. Evet, Hicri ayların sırası hesaplanarak bir şeyler söylenebilse de kitapta hicri ayların sıralaması verilmediğinden okuyucudan bunu hesaplamasını beklemek doğru olmaz. Kitapta konu olarak sıralanışı da kronolojik esasa göre yapılmadığından bu sorunun iptali uygun görülmüştür.
A-18 / B-16 :  “Günümüzde Yahudiler atalarının yolundan gitmektedirler.” ibaresinden A seçeneğine,  “Yahudilerin türlü oyunlarıyla Medine’de kardeş kanı dökülüyordu….Günümüzde atalarının yolundan gitmektedirler.” ifadesinden B seçeneğine,  “Allah Resulünün kılıcıyla” tabirinden C seçeneğine yani günümüzde Müslümanların güçlenmesi gerektiğine (Kılıç gücü temsil eder), dün ve bugün de Yahudiler aynı ise bu bir karakter meselesidir. Dolayısıyla E şıkkına ulaşılır. Ancak “Medine’de köklerinin kazınması” ibaresinden peygamberin sav hepsini öldürdüğü sonucu çıkarılamaz. Çünkü köklerinin kazınması güçlerini tamamen yitirmesi veya Medine’de Yahudi nüfusunun kalmaması anlamında düşünülmelidir. TDK’ da kökünü kazımak deyimi: Bir daha üreyemez duruma getirmek, hiçbir kalıntısını bırakmamak ve yok etmek anlamlarına gelir. O halde Medine’de Yahudilerin kalıntısını bırakmadı demek, hepsi öldürüldü anlamına gelmediği gibi hakikatte de böyle bir durum gerçekleşmemiş, Kaynuka ve Nadiroğulları sürgün edilmiştir. Öldürülenlerle beraber diğerlerinin de sürgünü ile pekala Medine’de kökleri kazınmış, yani kalıntıları bırakılmamış oldu denilebilir. Dolayısıyla sürgün edilmeleri durumu da gözardı edilmemelidir.
A-20 / B-18 : Akabe biatlarında Efendimiz’in (sav) teşkilatçılık dehasını gösteren tedbirlerin dışında kalan seçenek E seçeneğidir. Çünkü görüşme gerçekleştiği halde müşriklerin bir şey anlamamaları ve şüphelenmemeleri alınan bir tedbir değil, alınan tedbirlerin doğurduğu sonuçtur.

C şıkkına gelince; müşriklerle birlikte hacca gelmek Peygamberimizin aldığı bir tedbir değil, Medineli Müslümanların kendi uygulamalarıdır denmektedir. Kitabın 138. Sayfasında 11. maddede sıralanan tedbirlerin sonunda, bu yapılanların Resulullahın teşkilatçılık konusunda üstünlüğünü ortaya koymakta olduğu ifade edilmektedir. Yani dil bilgisi kurallarına göre her tedbirin son cümleye bağlı olması gerektiğinden hareketle, diğerlerini aradan çıkarırsak, “…Medineli Müslümanların kendi kabilelerinden müşriklerle birlikte hac seyahatine katılmaları Resulullah’ın (sav) teşkilatçılık konusunda üstünlüğünü ortaya koymaktadır.” şeklinde okunur. Böyle bir ifadeden müşriklerin bunu peygamberden habersiz, kendi başlarına yaptıkları sonucuna kesinlikle varılmaz. Çünkü O’nun yaptırmadığı bir şey O’nun zekasına mâl edilmez. O uygulama peygamberimizin (sav) teşkilatçılığını ortaya koyuyorsa, O’nun talimatıyla gerçekleştirilmiştir.
A-31 / B-10 : Boykotun delinmesi ile ilgili konuşmayı yapanlar; Züheyr, Zem’e b. Esved, Ebu’l Bahteri ve Mut’im b. Adiyy’dir. Dolayısıyla A ve E seçenekleri doğru olarak kabul edilmiştir.
A-36 / B-40: Verilen paragraftan II. Öncül olan “Bedir, denize yakın bir bölgededir.” bilgisine Sad b. Muaz’ın konuşmasındaki “Bize şu denizi göstersen” ibaresinden ulaşılır. Ayrıca İstişare Bedir savaşından önce yapılmış, savaş durumuna ise Medineden çıktıktan ve kervan kurtulduktan sonra gelinmiştir. Yani Medine’de iken savaş niyetiyle çıkılmadığı için bu savaş istişaresi Medine’de de yapılmış olasılığı vardır diyemeyiz. Dolayısıyla bu konuşmanın Bedir civarında yapıldığı bilinmelidir. Şu kelimesinin Arapçası ile ilgili yorum yapmak da doğru değildir, bizim için Türkçe ifade ettiği anlam önemlidir. Ayrıca yakınlık uzaklık göreceli bir kavram olabilir ancak konuşmanın ruhuna uygun olan, o anda bir işaretle emredildiğinde, içine girilebilecek yakınlıkta bir deniz olduğudur.
A-45 / B-33 : Kitap dışındaki bilgilere yer verildiği için iptal edilmiştir.
A-50 / B-60 : Panayırlarda tebliğ çalışmaları yapan Efendimiz’e sav eziyet edenlerin başında gelen müşrik Ebu Leheb’tir. Ebu Cehil’in de genel olarak eziyet edenlerin başında olduğu bilinmektedir ancak soruda panayırlar denilerek sınırlamaya gidilmiştir. Bu hususta ise sayfa 117 de baş kısımda “Başta Ebu Leheb olmak üzere bir grub müşrik” ifadesi kullanılmış ve Efendimiz’in sav uğradığı her topluluğa Ebu Leheb’in uğrayıp kara propaganda yaptığı ifade edilmektedir. Diğer zamanlarda Ebu Cehil düşmanlıkta başı çekse de bu hususta Ebu Leheb’in başı çektiğini söylemek yanlış olmaz.
A-52 / B-5: Onun hayatını okurken parçalanmış ve dağınık bir duruma düşmüş bir toplumun Allah için nasıl kenetlendiklerini ve “zalimlerin korkulu rüyası haline geldiklerini” kavrar insan.. Cümlesinden yola çıkarak Efendimizin sav zalimlere karşı olduğunu ve zulme rıza göstermediği söylenebilir. Yani yetiştirdiği toplum zalimlere karşı ise kendisi için zulme rıza göstermediği neden söylenmesin?
A-59 / B-95: Paragrafta verilen sözün kitapta geçmediği doğrudur fakat soruda Mut’im’i Efendimiz’in (sav) gözünde çok önemli kılan özelliği istenmiştir. Bu çerçevede kitapta Mut’im’in Boykot sırasındaki tavrı ve Taif dönüşü Efendimiz’i (sav) himayesi meselesi geçmektedir. Ancak Mut’im b. Adiy Boykotun kırılması meselesinde başı çeken kişi değildir. Başı çeken Hişam b. Amr’dır. Mut’im ise sadece konuşma yapan  5 kişiden biridir. Ancak Taif dönüşü hiç kimse Peygamberimizi sav himaye altına almazken sadece kendisi bunu yapmıştır. Dolayısıyla böyle bir sözün Mut’im’in böyle bir “özel”liği üzerine, yani himaye meselesi için söylendiğini söyleyebiliriz.
A-76 / B-22: İstişarenin amaçları arasında B seçeneğinde verilen “Herkesi memnun etmek” olamaz. Herkesin içine Medine’deki Yahudiler de, müşrikler de, münafıklar da girebilir. Sadece inananları düşünsek dahi istişarede farklı görüşler vardır ve bunların hepsi kabul edilmez. Dolayısıyla istişare herkesi memnun etmek için yapılmaz.  İnsana değer verdiğini göstermek insanı memnun etse dahi istişare bu amaçla yapılmaz.

Kitapta “en doğru kararı verme kabiliyetine sahipti” ifadesi geçse de vahyin olmadığı hususlarda en doğru kararı verdiğini iddia etmemiştir peygamber. Arada fark var. Ayrıca kitabın ilgili bölümünde, “bütün akılların ittifakıyla tercihlerin en güzeli yapılıyor” ifadesinden istişarenin en doğru kararı vermek için yapıldığı da söylenebilir.
A-82 / B-62: Boykot esnasında destek olanlar arasında Abbas b. Abdulmuttalib isim olarak geçmese de kitapta geçen şu ifade bizim için yeterlidir: “Haşimoğullarından Ebu Leheb, Ebu Süfyan bin Haris ve Abdullah bin Ebi Ümeyye’nin dışındaki bütün akrabaları Peygamberimizi sav korumak için ne gerkiyorsa yapmaya hazır olduklarını söylediler.” Soru kökünde de ismi verilenlerin peygamberimizin sav akrabası olduğu belirtilmiştir zaten.
A-83 / B-63: Kitabın 114. Sayfasında Hz. Nuh(as) dışında,  seçeneklerde verilen diğer peygamberlerle görüştüğü geçmektedir.
3. KATEGORİ

A-3 / B-29: Şehid edilen elçi Haris b. Umeyr’dir. Fakat yanlışlıkla Gassan hükümdarı Haris b. Ebu Şemre yazıldığı için soru iptal edilmiştir.

A-5 / B-58: Abdullah b. Mesud’un sözü kitapta geçmediği için iptal edilmiştir.

A-31 / B-3: Kitapta geçmediği için iptal edilmiştir.
2. KATEGORİ

A-19 / B-16: Verilen paragrafta Kapıdan girenin Efendimiz sav olduğunu gördüklerinde veya çözümden sonra herhangi bir memnuniyet veya güven ifadesine yer verilmediği için bu sorunun iptali uygun görülmüştür.

A-63 / B-32: I. Öncülde verilen “Medine’deki  nüfusun çoğunluğunun Müslüman olduğu” bilgisi için kesin olarak doğru değildir diyebiliriz. III. Öncül için de hicreti kolaylaştırdığı kesin olarak söylenebilirken II. Öncül için de dolaylı olarak söylenebilir. Çünkü müşriklerin Müslümanlara yaptığı işkenceler olmasaydı Hicret fikri oluşmazdı. Bu yönüyle hicret etmeyi kolaylaştıran bir durum olarak verilebilir. Seçeneklerde sadece III. Öncülün olmayışı  da sorunun iptalini gerektirecek şüpheleri bertaraf etmektedir.

1.KATEGORİ

A-22 / B-45: A ve C seçenekleri aynı olduğu için her iki seçenek de doğru kabul edilmiştir.

 • Sosyal Medya

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • Takvim

  Mayıs 2021
  P S Ç P C C P
  « Nis    
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31