“BİZ SENİ ANCAK ALEMLERE RAHMET OLARAK GÖNDERDİK.” (Enbiya 107)
``O'nu Örnek Almadıkça İnsanlık Huzur Bulamaz``

2021 Yılı Mesajımız

بسم الله الرحمن الرحيم

İNSANLIĞIN ŞİFASI PEYGAMBER SEVDASI

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam; O’nun kulu ve elçisi olan Hz. Muhammed’e, (aleyhi salatu ve’s-selam) pâk ehl-i beytine ve güzide ashabının üzerine olsun.

1) İnsanlığın Şifası, Peygamber Sevdasıdır.
Vahyin ilmek ilmek işlendiği, en güzel örneklik olan Hz. Peygamber’in (sav) şifahanesinde çaresi bulunmayan hiçbir hastalık yoktur. Manevi yoksunluktan kararan gönüllerin, yaratılış fıtratına bigâne ruhların gönül cilası; Hz. Peygamberi örnek almak ve O’nun yolundan gitmektir. O’nu örnek almadıkça insanlık huzur bulamaz. “And olsun, sizin için, Allah’ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için Allah’ın Resûlü’nde güzel bir örnek vardır.” (Ahzap, 21) ayeti bunun somut göstergesidir. 

O, insanlığın iki cihanda cenneti; Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa’dır.

 

2) Maddi ve Manevi Hastalıkların İlacı, Peygamber Sevdasıdır.
İnsanlığı aciz bırakan türlü türlü hastalık, salgın ve dertlerin nedeni; aşırı ve dengesiz beslenmek, helal ve temiz yiyeceklere dikkat etmemek, bireysel ve çevresel temizliğe riayet etmemekten kaynaklanmaktadır. Kanaat ve tevekkül abidesi Hz. Peygamber’in “Temizlik İmandandır” hadis-i şerifi sadece maddi hastalıklar için değil, aynı zamanda manevi hastalıklar için de bir reçete-i sıhhattir. Benlik zindanına, acizlik ve tembellik buhranına, korkaklık ve cimrilik yanılgısına, haset ve kibrin yangınına, dilin afet ve belalarına hakiki bir reçete; ancak Hz. Peygamber’in (sav) ahlak mektebindedir.
O, insanlığın tüm dertlerinin tabibi; Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa’dır.

3) Müslüman Gençliğin Kurtuluşu, Peygamber Sevdasıdır.
Bunalım ve kimlik krizi yaşayan, zaaf ve acziyetlerin zalim çarkına yenik düşmüş; gayesiz, hedefsiz, idealsiz bir gençliğin kurtuluşunun yolu; Hz. Peygamber’in (sav) terbiye mektebinden geçmektedir. Bu mektebin ilk mezunları ve örnek şahsiyetleri; Ashab-ı Kiram’dır. Sorumluluğunun farkında olan, umut ve hedef sahibi nice ashab; insanlık tarihinin gençlik idealine heyecan katmıştır.

O, ideal gençliğin serveri; Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa’dır.

4) İffet ve Namusun Kalkanı, Peygamber Sevdasıdır.
Aile kurumunu, cinsiyete özgü mahremiyeti, iffet ve haya perdesini hedef alan sözleşmeler Müslümanlar için kabul edilemez, yok hükmündeki hezeyanlardır. İffet ve namus; mümin erkek ve mümin kadınlar için beden ve gönüllerin sağlam bir kalesidir. Gönüllerin en güzel süsü, haya duygusudur. Müslüman erkek ve kadınlar birbirlerinin eşleri ve tamamlayıcılarıdır. Müslüman erkekler; ailelerinin reisleri ve hamileridir. “Üstünlük ise ancak takvadadır.” (Hucurat-13)

O, en makbul bir zevç ve en müşfik bir baba; Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa’dır.

5) Toplumsal Sorunların Çözümü, Peygamber Sevdasıdır.
Toplumsal kargaşa ve kaosun çıkma sebebi; dil, ırk, ulus, soy, sop, mezhep, aşiret, meşrep, ekol, cemaat vb. unsurların üstünlük vesilesi sayılmasıdır. Bu, tedavi edilmesi gereken manevi ve psikolojik bir hastalıktır. Kur’an’ın; dillerin ve renklerin farklılığını Allah’ın (cc) birer ayeti olarak sunması taarrüf (karşılıklı anlaşma, tanışma) sebebiyledir. Karşılıklı hakların kabulü, muhabbetin yüceltilmesi, sevgi ve saygı dilinin inşası, akrabalık ve sıla-i rahim duygularının ihyası; Hz. Peygamber’in (sav) şahsiyet mektebinin sürekli tavsiyelerindendir.
O, adil ve hakkaniyetli; Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa’dır.

 

6) Ümitsizlik ve Tembelliğin Çaresi, Peygamber Sevdasıdır.
Bir kurdun ağacı kemirdiği gibi ümitsizlik ve tembellik de insanı yer ve bitirir. Müslüman; çağın ihtiyaçlarının idrakinde olan kişidir. İçinde bulunduğumuz çağın en önemli kazanımı; donanımlı ve kabiliyetli bireylerin yetiştirilmesidir. “Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul.” (İnşirah-7) ayetinin muhatabı olan Müslümanların lügatinde; tembelliğe, ümitsizliğe ve miskinliğe yer yoktur. Her Müslüman, kendi kabiliyet ve becerilerine göre Müslümanlara faydalı olmak sorumluluğundadır. İlmî donanımı elde etmek, ihtisaslaşma, fikri ve siyasi gelişimlerden haberdar olmak, ehliyet ve liyakati kuşanmak; Müslüman ahlakının gerekliliklerindendir.
O, işi ancak ehline veren; Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa’dır.

 

7) Ümmetin İttihad ve Selametinin Anahtarı, Peygamber Sevdasıdır.
Avrupalı Müslümanlar başta olmak üzere dünyanın birçok farklı coğrafyalarında Müslümanlar baskı, saldırı, açlık, susuzluk, ekonomik ve siyasi ambargo, işkence ve katledilmelerle karşı karşıya kalmaktadır. Emperyalist güçlerin hadsiz saldırılarının sebebi; aziz İslam dinine artan teveccühtür. Ancak Dünya Müslümanlarının sessizliği ve parçalanmışlığı da bu hadsiz saldırganlara cesaret vermektedir. Bütün dünya halkları bilmelidir ki emperyalist ve sömürgeci güçler, tüm insanlığının düşmanıdır.

O, bütün hakların ve özgürlüklerinin teminatı; Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa’dır.

 

8) Kudsiyet ve Direnişin Makamı, Peygamber Sevdasıdır
Kudüs ve Mescid-i Aksa, her daim gönlümüzde ve aklımızda olan unutulmaz sevdamızdır. Müslümanların ilk kıblesi, kadim medeniyetimizin vazgeçilmez inancıdır. O nazlı mihraba ve kadim civara sahip çıkmak, akidevî bir meselemizdir. Esaretiyle gözleri yaşartan, melül bakışların sahibi Mescit; bir gün elbet azade olacaktır. Uğruna destanlar yazılan Mescid-i Aksa ve Filistin direnişi onurumuzdur. Bugün, uğruna hiçbir bedel ödemekten çekinmeyeceğimiz Kudüs davası; Müslüman gençliğin direniş azmidir. Bu kutlu direnişin ruhu, Hz. Peygamber’in kutsallara karşı tavizsizliğinin bize mirasıdır.
O, mescitlerin imamı ve müdavimi; Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa’dır.

9) Dünyevileşme ve Ahlakî Yozlaşmanın Dermanı, Peygamber Sevdasıdır.
Hz. Peygamber’in (sav) insanlığa ışık tutan nebevî mesajları, bizler için birer şefkat parıltıları ve rahmet damlalarıdır. İslam; sosyal adaletin kurucusu ve hamisidir. Gelir dağılımındaki adaletsizlikler; toplumların kaosuna ve huzursuzluğuna sebeptir. Yardımlaşma ve paylaşma duygusunun yitirildiği toplumlarda dünyevileşme artar. Oysa sadaka, infak ve zekat; toplum saadetinin harcıdır.
O, insanlara karşı en cömert davranan; Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa’dır.

10) Uhuvvet ve İsarın Vefası, Peygamber Sevdasıdır.
Fitne ve tefrikanın gönülleri titrettiği Müslüman coğrafyamızda cereyan eden ancak bizim olmayan savaşların basireti körelttiği, kardeş kavgasının Gayretullah’a dokunduğu bir demde; sahil-i selamet Hz. Peygamber’in (sav) kardeşlik mektebidir. Ahde vefanın kırgınlıkları dağıttığı, ülfet ve muhabbetin mesafeleri yakınlaştırdığı, diğergâmlık ve kadirşinaslığın gönüllere dokundurduğu kardeşlik medeniyetimizde hallolunmayacak hiçbir problem yoktur. O, din kardeşlerine en çok merhametle davranan; Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa’dır.

11) İmkân ve Şartların Kılavuzu, Peygamber Sevdasıdır.
Zaman; algı operasyonları ve psikolojik manipülasyonlarla toplumların dizayn edildiği, kavram karmaşası ve fikri yozlaşmaların arttığı, bireyselliğin ve mekanikliğin dayatıldığı zor ve bencil bir devrandır. Teknolojik gelişmeler, internet ve sosyal medya gerçekliği; baş döndürücü bir zemin sunmaktadır. İmkan ve şartların İslami ölçülerle kullanılması, Hz. Peygamber (sav) ferasetinin icabıdır. İnternet ve sosyal medya imkanının fayda ve zararının farkında olmakla beraber; “Def’i mefâsid, celb-i menafiden evladır” (zararların önlenmesi, yarar elde etmeye çalışmaktan önceliklidir) kaidesince dikkatli ve bilinçli kullanmak öncelikli şarttır.
O, fayda ve zararları en güzel şekilde vasıflandıran; Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa’dır.

                                                               PEYGAMBER SEVDALILARI VAKFI