“BİZ SENİ ANCAK ALEMLERE RAHMET OLARAK GÖNDERDİK.” (Enbiya 107)
``O'nu Örnek Almadıkça İnsanlık Huzur Bulamaz``

Vakıf Senedimiz

VAKFIN ADI:

Madde 1-Vakfın adı;  ‘’PEYGAMBER  AHLAKINI YAYMA, YAŞATMA, YARDIMLAŞMA, DAYANIŞMA VE EĞİTİM VAKFI Resmi Senedi’’dır.

Kısa adı “PEYGAMBER SEVDALILARI VAKFI” dır.

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2- Vakfın yerleşim yeri Diyarbakır’dır.

Vakıf, Selâhattin Eyyubi Bulvarı Recesa-1 Ap. Kat:1 no:1 Kayapınar/ Diyarbakır adresinde faaliyet sürdürecektir.

Vakıf, yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi kaydı ile merkezini ve adresini değiştirebilir, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

VAKFIN GAYESİ:
Madde 3- Türkiye’de ve Dünyanın her yerinde öncelikle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed(sav)in sosyal hayata getirdiği saadet düsturlarını insanlar arasında tesis etmeye çalışmak; her türlü ihtiyaç sahiplerinin maddi ve manevi her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi, Toplumun ahlaki altyapısının ve maneviyatının sağlıklı bir şekilde oluşumuna, toplumda oluşan hak ihlalleri ve adaletsizliğe karşı yasal platformda her türlü mücadeleyi vermek ve bu amaçla diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde bulunmaktır.VAKFIN FAALİYETLERİ:
Madde 4: Senedin 3. maddesinde yazılı gayeyi gerçekleştirmek için her türlü faaliyette bulunmak maksadı ile;

 1. Vakıf, yapılacak tüm faaliyetlerde öncelikli olarak topluma peygamber ahlakını yayma, eğitim ve cehaletle mücadeleyi esas alır.
 2. Vakfın amacı; sosyal, ahlaki, dini, iktisadi ve kültürel hususlarda ilmi konferanslar, seminerler, toplantılar, dersler ve sohbetler tertip etmek. Özel gün ve gecelerle ilgili olarak etkinliklerde bulunmaktır.
 3. Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen sel, deprem, yangın, heyelan, her türlü afete maruz kalan afetzedelerin ihtiyaçları olan maddi ve manevi her türlü yardımları yapar. Bu maksatla afet hallerinde görevlendirmek üzere ekipler hazırlar ve gerekli olan ihtiyaç malzemesini hazır halde bulunduracak şekilde tedarik eder.
 4. Peygamber efendimizin yardıma muhtaç kişilere sahip çıktığı gibi, vakfımızda kimsesiz, yetim, öksüz çocuklar ile sokak çocukları olmak üzere ihtiyaç sahiplerine; iş kurma, barınma, kira, konut, yakacak, gıda, giyim, ev eşyası ve sair yardımlar yapar.
 5. Yardıma muhtaç kimselerin gelecekte birer potansiyel suçlu olmamaları, yarınlarına güvenle bakabilmeleri için meslek edindirme (bilgisayar, marangozluk, demircilik, muhasebe, yabancı dil v.b.) kursları açılabilir. Bu kursları işletebilir, kiralar veya kiraya verebilir.

Vakfın amaçlarına hizmet edecek ilmî, hayrî ve ticari müesseseler kurar. Ayrıca diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş müesseseler, dernekler ve vakıflar ile iş birliği yapar.
7. Vâkıfa gelir temin etmek ve tanıtmak amacı ile toplantılar yapar; fuarlar, kermesler, sergiler, geziler, konserler ve benzeri sosyal ve kültürel etkinlikler düzenler veya bu tür faaliyetlere katılır.

8. Gerekli izinler alınmak kaydıyla, amaçları doğrultusunda faydalı olabilecek her konuda faaliyette bulunmak üzere ülkemizdeki ve yabancı ülkelerdeki ulusal veya uluslararası kuruluşlarla, ülkemizde ve uluslararası alanda iş birliğinde bulunur. Ulusal ve uluslararası ilmi toplantılar ve konferanslar tertipler, kongre ve konferanslara katılır, ilim adamları veya üniversiteler ile iş birliği halinde araştırmalar yaptırarak, raporlar hazırlattırır ve bunları toplumun ve ilgililerin istifadesine sunar. Faaliyet alanları ile ilgili yarışmalar düzenler, ödüller verir.

 1. İkametgâh veya vakıf faaliyetlerinde kullanılmak üzere gayrimenkul ihtiyacına binaen ilgili kanun ve senette belirtilen prosedürleri tamamlayarak mülk edinir.
 2. Vakfın amacı toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda sosyal, kültürel ve sanatsal tesisler ile ibadethane vb. yapıları yaptırır, tadilat işlerini üstlenir veya yapılmasına yardımcı olur. Bu amaçla platform, federasyon, konfederasyon oluşturur ve istenildiğinde bunlara iştirak edebilir.

  11. Maddi durumu yetersiz olan eğitim çağındaki gençlerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunmak, mezunlara iş imkânı sağlamak amacıyla çalışmalar yapar.

 3. Haksız ve keyfi uygulamalarla eğitim hakları sekteye uğrayan öğrencilerin haklarının iadesi için yasal her türlü girişimde bulunmak, onlara maddi, manevi, eğitsel ve hukuki destek vermek, kamuoyunun oluşmasını sağlar.
 4. Gençleri; alkollü içecek, kumar, uyuşturucu ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan korumak, kötü alışkanlıklar edinmiş gençleri topluma kazandırmak amacıyla aktiviteler düzenler ve mevzuat dâhilinde yurt, sığınma evleri ve iyileştirme merkezleri kurar.

14.Vakfın amaçları doğrultusunda dergi, gazete, Broşür, katalog, bülten ve kitaplar yayınlamak, gerektiğinde internet, kablolu yayın, radyo ve televizyon gibi iletişim imkânlarını kullanır.

 1. Yardım toplama kanunu ile senet hükümlerine uygun olarak bağış ve yardımları alır. Hakeza usul dairesinde bağış ve yardımda bulunur.
 2. Vakfın amaç ve hedefleri doğrultusunda gerekli görülmesi halinde kollar ve komisyonlar teşkil eder. Bu kol ve komisyonlar icra edecekleri faaliyetlerini merkez binası, bağlı şube, temsilcilik ve okuma salonlarında, aynı amaca hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının faaliyet icra ettikleri mekânlarda ve gönüllülerin ev ve işyerlerinde ya da uygun görülen herhangi bir mekânda icra edilmesini sağlar ya da yardımcı olur.
 3. Vakıf amacı doğrultusunda her türlü toplantı ve gösteriler (açık ve kapalı) yapar, seminer, konferans, panel, açık oturum, sempozyum, ödüllü/ödülsüz yarışmalar vb. düzenler, sergiler açar, kermesler düzenler; film, video, tiyatro ve benzeri etkinliklerde bulunur.
 4. Vakfın amacı doğrultusunda konusunda ihtisas sahibi olan kişilere, her türlü ilmi, dini, tarihi, sosyal, kültürel, ekonomik sahalarda araştırmalar, anketler, kamuoyu yoklamaları, telifler, tercümeler yaptırır. Bu çalışmalarının sonuçlarını basılı, sesli, görüntülü yayınlar halinde neşreder.

  19. Toplumda meydana gelen anlaşmazlıklar ve düşmanlıkların giderilmesi ve sosyal dayanışmanın sağlanması amacıyla arabuluculuk yapabilir. Nizalı tarafların barıştırılması için her türlü meşru girişimlerde bulunur.

  20. Faaliyet alanı içinde vefat edenlerin yıkanması, kefenlenmesi, taşınması, defnedilmesi, taziye yerlerinin düzenlenmesi ve mevlit merasimi için gerekli her türlü faaliyeti yapar. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için gerektiğinde maaşlı veya ücretli personel çalıştırır.

21-Ekonomik sebeplerden dolayı evlenmekte güçlük çeken öncelikli olarak yetim öksüz ve mağdurların yan ısıra ihtiyaç sahibi gençlerin evlenebilmesi için çeyiz yardımı, mesken edinmelerine yardımcı olma, takı ve maddi yardımlarda bulunur. İhtiyaçlar için kampanyalar düzenler ve toplu düğün merasimleri tertipler.

 1. Vakfın merkezini, şubelerini ve faaliyetlerini yürütmek için taşınır ve taşınmaz mal edinebilir.

  23. Dünyanın her tarafındaki hak ihlallerini izler, yurt dışında faaliyet gösteren dernekler vakıflar ve sivil toplum kuruluşları ile amaçları doğrultusunda birlikte hareket edebilir ve iş birliği yapabilir. Gerekli yasal prosedürün tahakkuku halinde bu ihlallerin son bulabilmesi için vakıf senedindeki tüm ilke ve esaslar çerçevesinde faaliyetler gösterir, tedbirlerin alınmasını izler.

 2. Amaçta belirtilen yardımları yazılı ve görsel yayınlar yoluyla kamuoyunun dikkatine sunar, konuya dikkat çekmek maksadı ile toplumsal dayanışmayı teşvik eden, dini, ahlaki ve manevi değerlere uygun basılı, sesli ya da görüntülü yayınlar yapar veya yaptırır. Ayrıca bu amaca hizmet edecek matbaa, sinema gibi kültür ve sanat faaliyetleri yapar veya yaptırır. Amacını gerçekleştirecek çalışmalarda internet ortamından istifade eder.
 3. Vakfa gelir temin etmek amacıyla fuarlar, kermesler, konserler, tiyatro, piyes, skeç, slayt ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunur veya bu tür faaliyetleri organize eder.

  26. Mevzuatın gerektirdiği idari işlemler yapıldıktan sonra yurt, pansiyon, okul, etüt merkezi, ders merkezi, misafirhane ve öğrencilere barınma yerleri ve kurs adı altında eğitim kurumları yapar veya kiralayarak çalıştırır, açılmış bulunan eğitim kurumları ile iş birliği yapar, onarım ve işletilmesine yardımcı olur.

 4. Maddi imkânlardan yoksun üyelere, ölümleri halinde bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına yardımcı olmak ve bu amaçla kurulan diğer vakıf, sandık ve kuruluşların katkıda bulunmalarını sağlar.
 5. Hz. Muhammed (sav) ile ashabının yaşantısını topluma tanıtmak için, her türlü etkinlik, mevlit, yarışma programları ve görsel çalışmaları yapar.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ GENEL İŞ VE İŞLEMLER:

Madde 5- Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal edindiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

VAKFIN MAL VARLIĞI:

Madde 6: Vakfın mal varlığı, kurucu üyelerden Adnan Akgönül adına kayıtlı Dokuzçeltik mah. Arsa payı 19850/2161372 C Blok zemin kat no:2 adresinde bulunan satış bedeli 115.100,00 mesken tahsis edilmiştir. Vakıf tüzel kişilik kazandıktan sonra ayni ve nakdi bağışlarla mal varlığını artırabilir.

VAKFIN ORGANLARI:

Madde 7:

Mütevvelli Heyeti

Yönetim Kurulu

Denetleme Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ

Madde 8: A- Görev ve Yetkileri

Mütevelli heyeti 1 başkan, 3 başkan yardımcısı, 1 muhasip ve 2 üyeden olmak üzere 7 kişiden oluşur.

Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerini seçer, gerektiğinde değiştirir.

Vakıf senedinde değişikliğe ve Vakfın sona ermesine karar verir.

Vakıfla ilgili yönetmelikleri karara bağlar.

Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirler.

Kendi üyeleri arasından 3 yıl süre ile bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Vakıf Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirler.

B- Toplantı ve Karar Nisabı

Her yıl Nisan ayı içerisinde Yönetim Kurulunun daveti üzerine toplanır.

Olağan üstü toplantılarını Başkanın, Yönetim Kurulunun, Denetleme Kurulunun veya üye sayısının 1/3’ünün yazılı talebi üzerine yapar.

Toplantılarını Başkanın, bulunmuyorsa vekilinin başkanlığında yapar.

Toplantı sekretaryasını Yönetim Kurulu yürütür.

Toplantı davetleri üyelere taahhütlü mektupla yapılır.

Toplantılarda bir üye ancak bir üyeyi yazılı vekâletle temsil edebilir.

Toplantı nisabı; üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Birinci toplantıda nisap sağlanamaz ise ikinci toplantıda nisap aranmaz. Toplantı nisabı üye sayısının 1/3’ünden az olamaz.

Karar nisabı; toplantıya iştirak eden üyelerin yarıdan bir fazlasıdır. Ancak; boşalan mütevelli heyet üyelerinin yerine yenisinin seçilmesi ve vakıf senedinde değişiklik için karar nisabı; üye sayısının 2/3’üdür.

YÖNETİM KURULU

Madde 9:

Vakıf, yönetim kurulu tarafından yönetilecektir.

Yönetim kurulu 1 başkan, 3 başkan yardımcısı, 1 muhasip ve 2 üyeden olmak üzere 7 kişiden oluşur.

Yönetim kurulunun çoğunluğu mütevelli heyeti içerisinden seçilir.

Kurucu üyeler kendi aralarından bir başkan seçer

Yönetim kurulu üyeleri, kendilerinden sonra görev yapmak üzere yerlerini almasını istedikleri üç kişinin adını önceden belirleyerek yazılı olarak yönetim kuruluna verirler. Yönetim kurulu üyeliği listedeki sıraya göre ilk sıradan başlamak üzere adaylara teklif edilir.

Yönetim kurulu üyelerinin aday bırakmamaları, adaylardan hiçbirinin görevi kabul etmemeleri veya vakıf yöneticiliğinden uzaklaştırılmaları halinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçim, kalan yönetim kurulu üyelerinin ortak kararı ile yapılır.

VAKIF BAŞKANI VE DİĞER YÖNETİCİLERİN GÖREV DAĞILIMI:

Madde 10- Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan ve 3 başkan yardımcısı seçer. Başkan yardımcıları başkanın yokluğunda onun yetkilerini kullanır. Bir Muhasip üye vakfın mali işlerini yürütür. Ayrıca iki düz üyeden oluşur.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI VE KARAR İLKELERİ:

Madde 11- Yönetim kurulu ayda en az bir kere vakıf başkanı veya iki üyenin çağrısı ile çoğunlukla toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Toplantıya katılamayacak üye bir başka üyeye vekâlet verebilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 12- Yönetim kurulu, vakfın idare, temsil ve icra organıdır.

Bu sıfatla yönetim kurulu:

 1. a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
 2. b) Vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuatı hazırlar.
 3. c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
 4. d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
 5. e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
 6. f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
 7. g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
 8. h) Vakfın muhasip üye tarafından yapılan muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
 9. i) Gerekli defterleri tutar, yıllık bütçeyi uygular.
 10. j) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapar.
 11. k) Gerekli görmesi halinde Müşavere ve Yüksek İstişare Konseyi ile gerekli komisyonları kurar. Üyelerini belirler, görevden alır, koordine eder.
 12. l) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VEKİL TAYİNİ:

Madde 13- Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, görevlendirebilir, temsilci veya vekil tayin edebilir.

DENETLEME KURULU

Madde 14- Denetleme Kurulu, çoğunluğu yönetim kurulundan olmak üzere 3 (üç) asıl ve 1 (bir) yedek üyeden oluşur. Kurulun görev süresi 3 (üç) yıldır.

Denetleme kurulu mütevelli heyet tarafından kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere üç yıl için seçilecek 3 (üç) asıl ve 1 (bir) yedek üyeden oluşur. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır

Denetleme Kurulu Üyelerine ücret verilip verilmeyeceği, verilecek ise miktarı Yönetim kurulunca belirlenir.

Denetleme Kurulu, yürürlükteki mevzuata uygun olarak tüm faaliyetler ve gelir giderlerin usul ve kararlara uygunluğunu her zaman denetleyebilir, yılda bir defa olmak üzere her yılın son ayında yönetime rapor verir. 

HUZUR HAKKI:

Madde 15- Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenebilir, bunun miktarı yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Yönetim kurulu isterse ücret alınmaması gerektiği yönünde karar alabilir. Üyeler arasında kamu görevlisi bulunması halinde huzur hakkı ödenmeyecektir. 

VAKFIN GELİRLERİ:

Madde 16- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
 2. b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
 3. c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
 4. d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:

Madde 17- Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 18- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun oy birliği ile alacağı karar ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ:

Madde 19- Vakfın sona ermesi, yönetim kurulunun oybirliğiyle alacağı karar ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar için, Yönetim Kurulu daha önce karar alabilir veya tasfiye halinde ise Yönetim kurulu içinden seçilecek 3 kişilik tasfiye kurulunun onayladığı, vakfın gayesine uygun vakıf ve derneklerden birine devredilir.

 

Paylaş